OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY


I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) dle ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vydává pronajímatel, kterým je:

●      Silvia capital s.r.o.

●      IČO: 07286317

●      email: info@rysso.cz

●       https://rysso.cz/

(dále jen „pronajímatel“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti pronajímatele a fyzické osoby, která uzavírá smlouvu o pronájmu masérnymimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „nájemce“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese: https://rysso.cz/, (dále jen „internetový obchod“).


II. INFORMACE O SLUŽBÁCH A CENÁCH

1. Informace o službách, včetně uvedení cen jednotlivých služeb a jejich hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivých služeb v internetovém obchodu. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v ceníku uvedeném v internetovém obchodu. Toto ustanovení nevylučuje sjednání smlouvy o ubytování za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace služeb umístěná v internetovém obchodu je informativního charakteru a pronajímatel není povinen uzavřít smlouvu o pronájmu masérny ohledně těchto služeb.

3. Případné slevy z ceny služeb nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se pronajímatel s nájemcem jinak.


III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY O pronájmu masérny

1. Náklady vzniklé nájemci při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o pronájmu masérny(zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí nájemce sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Nájemce provádí objednávku služeb těmito způsoby:

●      přes účet vytvořený v internetovém obchodu

●      vyplněním objednávkového formuláře v internetovém obchodu bez registrace

●      telefonicky na telefonním čísle 777 259 555.

3. Při zadávání objednávky si nájemce vybere službu, termín, čas a zadá své jméno, příjmení, telefonní spojení a e-mailovou adresu.

4. Před odesláním objednávky je nájemci umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Nájemce si zvolí způsob platby, případně zadá kód voucheru a objednávku odešle pronajímateli kliknutím na tlačítko „Dokončit“. Následně je nutné k platnosti objednávky kliknout na tlačítko „Zaplatit“ a uhradit objednávku přes platební bránu 3D Secure prostřednictvím platební karty anebo prostřednictvím platební brány GoPay, a to bankovním převodem nebo přes GoPay účet. Údaje uvedené v objednávce jsou pronajímatelem považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, potvrzení nájemce o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a uhrazení ceny online platbou.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle pronajímatel nájemci potvrzení o vytvoření rezervace na e-mailovou adresu, kterou nájemce při objednání zadal. Toto potvrzení o vytvoření rezervace je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Smlouva o ubytování je uzavřena až po přijetí objednávky pronajímatelem. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu nájemce. Neprodleně po obdržení objednávky zašle pronajímatel nájemci potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou nájemce při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Smlouva o ubytování je uzavřena potvrzením objednávky pronajímatelem na e-mailovou adresu nájemce.

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže pronajímatel splnit, zašle nájemci na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy o ubytování; smlouva o ubytování je v takovém případě uzavřena potvrzením nájemce o přijetí této nabídky pronajímateli na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

7. Všechny objednávky přijaté pronajímatelem jsou závazné. Objednávky lze vytvořit nejpozději 3 hodiny před začátkem nájmu. Podmínkou rezervace termínu je úhrada ceny za ubytování.

8. Nájemce může zrušit objednávku do termínu uvedeného v automatickém potvrzení o vytvoření rezervace přes v ní uvedený hypertextový odkaz, a to nejpozději do 8 hodin před začátkem pronájmu masérny. V tomto případě má nájemce nárok na vrácení plné ceny za pronájmu masérny. 

9. V případě, že nájemce zruší svou objednávku v časovém rozmezí 8 až 48 hodin před začátkem nájmu, zavazuje se pronajímateli uhradit 50% ceny za nájmu.

10. Rezervaci již méně než 8 hodin před začátkem pronájmu masérny zrušit nelze, a i v případě, že nájemce pronájem masérny nevyužije, je povinen uhradit 100 % ceny za nájmu.

11.V případě, že nájemce zruší svou objednávku v časovém rozmezí delším než 48 hodin před začátkem nájmu, bude mu navrácena celá část nájmu ponížena o náklady spojené s platební bránou ve výši 3,5% z výše platby.

12. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně pronajímatele při uvedení ceny za pronájmu masérny v internetovém obchodě a/nebo v průběhu objednávání, není pronajímatel povinen poskytnout nájemci službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že nájemci bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Pronajímatel informuje nájemce o chybě bez zbytečného odkladu a zašle nájemci na jeho e-mailovou adresu či na kontaktní údaje uvedené nájemcem při odeslání objednávky (např. telefonní číslo) pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy o pronájmu masérny a smlouva o pronájmu masérny je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí nájemcem na e-mailovou adresu pronajímatele.


IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY A POSKYTNUTÍ SLUŽEB

1. Cenu za pronájmu masérny a případné další poplatky v souvislosti s poskytnutím těchto služeb dle smlouvy o pronájmu masérny může nájemce uhradit pouze:

●      online platbou platební kartou

●      online platbou přes platební bránu GoPay

●      bankovním převodem

●      přes GoPay účet

2. Při online platbě platební kartou postupuje nájemce podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. Při online platbě přes platební bránu GoPay postupuje nájemce podle pokynů platební brány GoPay.

3. Cena za pronájmu masérny je splatná před uzavřením smlouvy o pronájmu masérny. Závazek nájemce uhradit cenu za pronájmu masérny je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet pronajímatele.

4. Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za ztracené/ponechané/odcizené věci nájemce v pronájmu masérny a není povinen je vracet.

5. Pronajímatel má právo v případě potřeby požadovat vratnou kauci do okamžiku předání ubytovacího zařízení. Kauce je splatná do okamžiku předání masérnypronajímateli. V případě, že masérnubude pronajímateli vráceno ve stejném stavu jako před odevzdáním vyjma známek běžného využití za účelem pronájmu masérny, je pronajímatel povinen vrátit kauci nájemci ve stejné výši. Pronajímatel vrátí nájemci kauci v hotovosti po odevzdání masérnynájemcem, a to bezprostředně po prohlídce pronajímatele za účelem zjištění, zda je odevzdáno nájemcem ve stejném stavu, jako jej přijal od pronajímatele. Pronajímatele může zastupovat pověřený zaměstnanec. Pronajímatel a nájemce se mohou vzájemně domluvit na zaplacení kauce, její výše a způsobu uhrazení prostřednictvím bankovního převodu také před uzavřením smlouvy o pronájmu masérny. V takovém případě se kauce vrací pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet nájemce.


V. UBYTOVACÍ ŘÁD

1. Nájemce je ubytován vždy na základě předchozí rezervace.

2. Pronajímatel má právo v nutných případech poskytnout nájemci jiné než sjednané pronájmu masérny.

3. Pronajímatel pronájmu masérny rezervuje nejdéle 30 minut po dokončení rezervace.

4. Nájemce je povinen dodržovat přesný čas sjednaného odchodu. V případě nedodržení této doby bude za každou započatou hodinu nájemci účtována smluvní pokuta ve výši hodinové ceny za pronájmu masérny. Tím není žádným způsobem dotčen nárok pronajímatele na náhradu škody.

5. Nájemce je povinen v pronájmu masérny udržovat pořádek a čistotu.

6. Nájemce odpovídá za škody na majetku pronájmu masérny. Pokud k jakékoli škodě na majetku pronájmu masérny dojde, je nájemce povinen zaplatit nájemci peněžitou náhradu za případné zničené či poškozené vybavení nebo příslušenství, jakož i veškerou s tím vzniklou škodu včetně ušlého zisku, a to ve výši stanovené pronajímatelem.

7. Nájemce je oprávněn užívat vybavení a příslušenství pronajímatele zařízení s tím, že za způsobenou škodu pronajímateli odpovídá v plném rozsahu. Nájemce není oprávněn v pronájmu masérny cokoli ničit nebo užívat zařízení či příslušenství pronájmu masérny jiným způsobem, než takovým, k čemu dané vybavení nebo příslušenství slouží.

8. Nájemce je oprávněn využívat veškeré technické vybavení pokoje jen v souladu s přiloženým manuálem. V případě, že se nájemce tímto manuálem nebude řídit a pronajímateli tím vznikne škoda, odpovídá nájemce pronajímateli v plném rozsahu za tuto vzniklou škodu, jakož i za ušlý zisk.

9. Nájemce nesmí používat jiné elektrospotřebiče, než běžné elektrospotřebiče k osobní hygieně, a ty elektrospotřebiče, které jsou v pronájmu masérny k dispozici.

10. Nájemce nesmí v pronájmu masérny přemísťovat nábytek, provádět zásahy do elektrické nebo jakékoliv jiné instalace nebo cokoliv odnášet či vynášet z ubytovacího zařízení.

11. V pronájmu masérny je zakázáno kouřit.

12. Masérnuje výhradně určeno pro návštěvu maximálně 2 osob. Návštěvy dalších osob v pronájmu masérny jsou dovoleny pouze s předchozím výslovným souhlasem pronajímatele, který musí být vždy předem vyrozuměn.

13. Nájemce je povinen při odchodu z masérnyuzavřít vodu a nahlásit svůj odchod na recepci.

14. Nájemce je povinen při odchodu zaplatit za konzumaci nápojů a pochutin dle ceníku, který je k dispozici v předmětu pronájmu.

15. Nájemce musí dodržovat protipožární předpisy a v žádném případě nepoužívat v pronájmu masérny přímý oheň, včetně svíček.

16. Nájemce musí dodržovat noční klid od 22.00 hod. do 7.00 hod. (zejména po 22. hodině, ale i během denního pobytu je nutné vyvarovat se nadměrného hluku, neboť diskrétnost pronajímatele zařízení je naším společným cílem).

17. Pokud nájemce poruší hrubým způsobem ubytovací řád, má pronajímatel právo přerušit jeho pronájem masérny, vykázat ho a již neubytovat, a to bez nároku na vrácení zaplacené ceny za pronájmu masérny.

18. Ubytovací rád se rovněž vztahuje na osoby, které společně s nájemcem využívají masérny a zařízení.

19. Další práva a povinnosti stran upravuje provozní řád pronajímatele, pokud byl vydán.


VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Nájemce, který uzavřel smlouvu o pronájmu masérny mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od smlouvy o pronájmu masérny odstoupit.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

●      ode dne uzavření smlouvy o pronájmu masérny, nebyla-li služba ještě zaplacena.

3. Nájemce nemůže mimo jiné odstoupit od smlouvy o pronájmu masérny:

●      o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a pronajímatel před uzavřením smlouvy sdělil nájemci, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

●      o pronájmu masérny, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu.

●      v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí nájemce odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy na e-mailovou adresu pronajímatele uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

5. Cena za již zaplacené pronájmu masérny není vratná.

6. Pro odstoupení od smlouvy o pronájmu masérny zašle nájemce na e-mailovou adresu pronajímatele uvedenou v těchto obchodních podmínkách vzorový formulář. Pronajímatel potvrdí nájemci bezodkladně přijetí formuláře.

7. Odstoupí-li nájemce souladu se zákonem a s těmito obchodními podmínkami od smlouvy, vrátí mu pronajímatel bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho přijal, a to stejným způsobem, jakým byly pronajímatelem přijaty. Pronajímatel vrátí nájemci přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím nájemce souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

8. Pronajímatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o pronájmu masérny z důvodu nedostupnosti ubytovacího zařízení, nedostupnosti volného termínu ubytovacího zařízení, v případě technických či jiných závad v předmětu pronájmu. Pronajímatel bezodkladně od okamžiku zjištění závady či důvodu pro nedostupnost masérnyinformuje nájemce prostřednictvím e-mailové adresy či jiných kontaktů uvedených v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy o pronájmu masérny všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, nedohodnou-li se nájemce a pronajímatel jinak.

9. V případě zpoždění nájemce není pronajímatel povinen prodlužovat dobu pronájmu masérny o dobu zpoždění nájemce či jinak kompenzovat poskytované služby. Nájemce může pronajímatele požádat o prodloužení doby nájmu. K případnému prodloužení doby pronájmu masérny v případě volných kapacitních možností nájmu může dojít až po předchozím schválení pronajímatelem a po úhradě ceny za pronájmu masérny dle platného ceníku.

10. V případě stornování pronájmu masérny pronajímatelem, je-li doba zpoždění nájemce delší než 30 minut anebo v případě zrušení objednávky nájemcem méně než hodinu před sjednaným časem začátku pronájmu masérny, není pronajímatel povinen: (i) kompenzovat dobu pronájmu masérny, (ii) vracet peněžní prostředky v žádné jejich výši ani (iii) pronájmu masérny poskytnout. Nájemce je povinen se řídit instrukcemi vyslanými pronajímatelem, zejména je nájemce povinen řídit se dobou pro check-in a check-out a další. V případě zpoždění ze strany nájemce, je nájemce povinen sdělit takové zpoždění pronajímateli minimálně 60 minut před začátkem pronájem masérny u, v opačném případě není pronajímatel povinen na nájemce čekat či pronájmu masérny poskytnout.


VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

1. Pronajímatel odpovídá nájemci , že předmět pronájmu při jeho předání nemá vady, že je řádně uklizeno a připraveno k pronájem masérny. Pronajímatel zejména odpovídá nájemci, že v době, kdy nájemce masérnu převzal:

●      má masérnu vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které pronajímatel popsal nebo které nájemce očekával s ohledem na povahu masérnya na základě reklamy jím prováděné,

●      že masérnu se hodí k účelu, který pro jeho použití pronajímatel uvádí, nebo ke kterému se masérnu tohoto druhu obvykle používá,

2. Nájemce je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne v předmětu pronájmu, pouze před jeho předáním a před počátkem pronájem masérny.

3. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u pronájmu masérny poskytovaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. Právo z vadného plnění nájemci nenáleží, pokud před předáním masérny věděl, že masérna má vadu, anebo pokud vadu sám nájemce způsobil.

4. V případě výskytu vady může nájemce pronajímateli předložit reklamaci a požadovat:

●      výměnu masérny za jiné z nabídky pronajímatele ve stejné cenové kategorii

●      výměnu termínu za jiný termín dle dostupnosti pronajímatele ve stejném pronájmu masérny či jiném z nabídky pronajímatele ve stejné cenové kategorii

●      přiměřenou slevu z ceny za pronájmu masérny,

●      odstoupit od smlouvy.

5. Nájemce má právo odstoupit od smlouvy:

●      pokud má masérnu podstatnou vadu (například: absence úklidu apod.)

●      pokud nemůže masérnu řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po nápravě/opravě,

●      při větším počtu vad v předmětu pronájmu

6. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

7. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má nájemce nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z ceny za pronájmu masérny.

8. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má masérnu větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má nájemce právo uplatnit požadavek na slevu z ceny za pronájmu masérny, výměnu termínu/masérny ve stejné cenové kategorii nebo odstoupit od smlouvy.

9. Při uplatnění reklamace je nájemce povinen pronajímateli sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu pronajímatele je možná jen tehdy, žádal-li nájemce opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li nájemce si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.

10. Není-li oprava či odstranění vad možná, na základě odstoupení od smlouvy může nájemce požadovat vrácení ceny za pronájmu masérny v plné výši.

11. Právo z vadného plnění nájemci nenáleží, pokud nájemce před předáním masérny věděl, že masérna má vadu, anebo pokud nájemce vadu sám způsobil.

12. Nájemce nemůže reklamovat zlevněné služby/masérnu z důvodu, pro které jsou dané služby/masérnu zlevněno.

13. Pronajímatel je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Pronajímatel je povinen nájemci vydat písemné potvrzení o tom, kdy nájemce právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace nájemce požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

14. Pronajímatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci do tří pracovních dnů od jejího přijetí. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu masérny či služby potřebné k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se pronajímatel s nájemcem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a nájemce má právo od smlouvy o pronájmu masérny odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle nájemce (uplatnění práva z vadného plnění) pronajímateli.

15. Pronajímatel písemně informuje nájemce o výsledku reklamace.

16. V případě oprávněné reklamace má nájemce právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace.

17. Volbu způsobu reklamace má nájemce.

18. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí ust. §§ 1914 až 1925, §§ 2099 až 2117 a §§ 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.


VIII. DORUČOVÁNÍ

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Nájemce doručuje pronajímateli korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Pronajímatel doručuje nájemci korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.


IX. OSOBNÍ ÚDAJE

1. Všechny informace, které nájemce uvede, jsou důvěrné a bude se s nimi tak zacházet. Pokud k tomu nedá nájemce písemné svolení, nebude pronajímatel tyto údaje používat jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy, a to vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud jej nájemce neodmítne. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných či souvisejících služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailové zprávy nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 4 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů umístěných v internetovém obchodě.


X. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o pronájmu masérny je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi pronajímatelem a nájemcem ze smlouvy o pronájmu masérny.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Pronajímatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ujednání mezi pronajímatelem a nájemcem se řídí právním řádem České republiky. Pokud založený vztah obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Pronajímatel není ve vztahu ke nájemci vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám pronajímatele, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží pronajímateli. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu pronajímatele.

4. Pronajímatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webu https://rysso.cz/ nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Nájemce nesmí při využívání webu https://rysso.cz/ používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící web https://rysso.cz/ a užívat web https://rysso.cz/ nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Nájemce tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Smlouva o pronájmu masérny včetně obchodních podmínek je archivována pronajímatelem v elektronické podobě

7. Znění obchodních podmínek může pronajímatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem: 26.7.2022