OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) dle ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vydává ubytovatel, kterým je:

(dále jen „ubytovatel“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti ubytovatele a fyzické osoby, která uzavírá smlouvu o ubytování mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „ubytovaný“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese: https://rysso.cz/, (dále jen „internetový obchod“).


II. INFORMACE O SLUŽBÁCH A CENÁCH

1. Informace o službách, včetně uvedení cen jednotlivých služeb a jejich hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivých služeb v internetovém obchodu. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v ceníku uvedeném v internetovém obchodu. Toto ustanovení nevylučuje sjednání smlouvy o ubytování za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace služeb umístěná v internetovém obchodu je informativního charakteru a ubytovatel není povinen uzavřít smlouvu o ubytování ohledně těchto služeb.

3. Případné slevy z ceny služeb nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se ubytovatel s ubytovaným jinak.


III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY O UBYTOVÁNÍ

1. Náklady vzniklé ubytovanému při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o ubytování (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí ubytovaný sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Ubytovaný provádí objednávku služeb těmito způsoby:

 • přes účet vytvořený v internetovém obchodu
 • vyplněním objednávkového formuláře v internetovém obchodu bez registrace
 • telefonicky na telefonním čísle 777 259 555.

3. Při zadávání objednávky si ubytovaný vybere službu, termín, čas a zadá své jméno, příjmení, telefonní spojení a e-mailovou adresu.

4. Před odesláním objednávky je ubytovanému umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Ubytovaný si zvolí způsob platby, případně zadá kód voucheru a objednávku odešle ubytovateli kliknutím na tlačítko „Dokončit“. Následně je nutné k platnosti objednávky kliknout na tlačítko „Zaplatit“ a uhradit objednávku přes platební bránu 3D Secure prostřednictvím platební karty anebo prostřednictvím platební brány GoPay, a to bankovním převodem nebo přes GoPay účet. Údaje uvedené v objednávce jsou ubytovatelem považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, potvrzení ubytovaného o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a uhrazení ceny online platbou.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle ubytovatel ubytovanému potvrzení o vytvoření rezervace na e-mailovou adresu, kterou ubytovaný při objednání zadal. Toto potvrzení o vytvoření rezervace je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Smlouva o ubytování je uzavřena až po přijetí objednávky ubytovatelem. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu ubytovaného. Neprodleně po obdržení objednávky zašle ubytovatel ubytovanému potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou ubytovaný při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Smlouva o ubytování je uzavřena potvrzením objednávky ubytovatelem na e-mailovou adresu ubytovaného.

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže ubytovatel splnit, zašle ubytovanému na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy o ubytování; smlouva o ubytování je v takovém případě uzavřena potvrzením ubytovaného o přijetí této nabídky ubytovateli na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

7. Všechny objednávky přijaté ubytovatelem jsou závazné. Objednávky lze vytvořit nejpozději 3 hodiny před začátkem ubytovaní. Podmínkou rezervace termínu je úhrada ceny za ubytování.

8. Ubytovaný může zrušit objednávku do termínu uvedeného v automatickém potvrzení o vytvoření rezervace přes v ní uvedený hypertextový odkaz, a to nejpozději do 8 hodin před začátkem ubytování. V tomto případě má ubytovaný nárok na vrácení plné ceny za ubytování. 

9. V případě, že ubytovaný zruší svou objednávku v časovém rozmezí 1 až 8 hodin před začátkem ubytovaní, zavazuje se ubytovateli uhradit 50% ceny za ubytovaní.

10. Rezervaci již méně než 1 hodinu před začátkem ubytování zrušit nelze, a i v případě, že ubytovaný ubytovací služby nevyužije, je povinen uhradit 100 % ceny za ubytovaní.

11. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně ubytovatele při uvedení ceny za ubytování v internetovém obchodě a/nebo v průběhu objednávání, není ubytovatel povinen poskytnout ubytovanému službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že ubytovanému bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Ubytovatel informuje ubytovaného o chybě bez zbytečného odkladu a zašle ubytovanému na jeho e-mailovou adresu či na kontaktní údaje uvedené ubytovaným při odeslání objednávky (např. telefonní číslo) pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy o ubytování a smlouva o ubytování je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí ubytovaným na e-mailovou adresu ubytovatele.


IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY A POSKYTNUTÍ SLUŽEB

1. Cenu za ubytování a případné další poplatky v souvislosti s poskytnutím těchto služeb dle smlouvy o ubytování může ubytovaný uhradit pouze:

 • online platbou platební kartou
 • online platbou přes platební bránu GoPay

·       bankovním převodem

·       přes GoPay účet

2. Při online platbě platební kartou postupuje ubytovaný podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. Při online platbě přes platební bránu GoPay postupuje ubytovaný podle pokynů platební brány GoPay.

3. Cena za ubytování je splatná před uzavřením smlouvy o ubytování. Závazek ubytovaného uhradit cenu za ubytování je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet ubytovatele.

4. Ubytovatel nenese žádnou zodpovědnost za ztracené/ponechané/odcizené věci ubytovaného v ubytovacím zařízení a není povinen je vracet.

5. Ubytovatel má právo v případě potřeby požadovat vratnou kauci do okamžiku předání ubytovacího zařízení. Kauce je splatná do okamžiku předání ubytovacího zařízení ubytovateli. V případě, že ubytovací zařízení bude ubytovateli vráceno ve stejném stavu jako před odevzdáním vyjma známek běžného využití za účelem ubytování, je ubytovatel povinen vrátit kauci ubytovanému ve stejné výši. Ubytovatel vrátí ubytovanému kauci v hotovosti po odevzdání ubytovacího zařízení ubytovaným, a to bezprostředně po prohlídce ubytovatele za účelem zjištění, zda je odevzdáno ubytovaným ve stejném stavu, jako jej přijal od ubytovatele. Ubytovatele může zastupovat pověřený zaměstnanec. Ubytovatel a ubytovaný se mohou vzájemně domluvit na zaplacení kauce, její výše a způsobu uhrazení prostřednictvím bankovního převodu také před uzavřením smlouvy o ubytování. V takovém případě se kauce vrací pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet ubytovaného.


V. UBYTOVACÍ ŘÁD

1. Ubytovaný je ubytován vždy na základě předchozí rezervace.

2. Ubytovatel má právo v nutných případech poskytnout ubytovanému jiné než sjednané ubytování.

3. Ubytovatel ubytování rezervuje nejdéle 30 minut po dokončení rezervace.

4. Ubytovaný je povinen dodržovat přesný čas sjednaného odchodu. V případě nedodržení této doby bude za každou započatou hodinu ubytovanému účtována smluvní pokuta ve výši hodinové ceny za ubytování. Tím není žádným způsobem dotčen nárok ubytovatele na náhradu škody.

5. Ubytovaný je povinen v ubytování udržovat pořádek a čistotu.

6. Ubytovaný odpovídá za škody na majetku ubytování. Pokud k jakékoli škodě na majetku ubytování dojde, je ubytovaný povinen zaplatit ubytovanému peněžitou náhradu za případné zničené či poškozené vybavení nebo příslušenství, jakož i veškerou s tím vzniklou škodu včetně ušlého zisku, a to ve výši stanovené ubytovatelem.

7. Ubytovaný je oprávněn užívat vybavení a příslušenství ubytovacího zařízení s tím, že za způsobenou škodu ubytovateli odpovídá v plném rozsahu. Ubytovaný není oprávněn v ubytování cokoli ničit nebo užívat zařízení či příslušenství ubytování jiným způsobem, než takovým, k čemu dané vybavení nebo příslušenství slouží.

8. Ubytovaný je oprávněn využívat veškeré technické vybavení pokoje jen v souladu s přiloženým manuálem. V případě, že se ubytovaný tímto manuálem nebude řídit a ubytovateli tím vznikne škoda, odpovídá ubytovaný ubytovateli v plném rozsahu za tuto vzniklou škodu, jakož i za ušlý zisk.

9. Ubytovaný nesmí používat jiné elektrospotřebiče, než běžné elektrospotřebiče k osobní hygieně, a ty elektrospotřebiče, které jsou v ubytování k dispozici.

10. Ubytovaný nesmí v ubytovacím zařízení přemísťovat nábytek, provádět zásahy do elektrické nebo jakékoliv jiné instalace nebo cokoliv odnášet či vynášet z ubytovacího zařízení.

11. V ubytovacím zařízení je zakázáno kouřit.

12. Ubytovací zařízení je výhradně určeno pro návštěvu maximálně 2 osob. Návštěvy dalších osob v ubytovacím zařízení jsou dovoleny pouze s předchozím výslovným souhlasem ubytovatele, který musí být vždy předem vyrozuměn.

13. Ubytovaný je povinen při odchodu z ubytovacího zařízení uzavřít vodu a nahlásit svůj odchod na recepci.

14. Ubytovaný je povinen při odchodu zaplatit za konzumaci nápojů a pochutin dle ceníku, který je k dispozici v ubytovacím zařízení.

15. Ubytovaný musí dodržovat protipožární předpisy a v žádném případě nepoužívat v ubytovacím zařízení přímý oheň, včetně svíček.

16. Ubytovaný musí dodržovat noční klid od 22.00 hod. do 7.00 hod. (zejména po 22. hodině, ale i během denního pobytu je nutné vyvarovat se nadměrného hluku, neboť diskrétnost ubytovacího zařízení je naším společným cílem).

17. Pokud ubytovaný poruší hrubým způsobem ubytovací řád, má ubytovatel právo přerušit jeho pobyt, vykázat ho a již neubytovat, a to bez nároku na vrácení zaplacené ceny za ubytování.

18. Ubytovací rád se rovněž vztahuje na osoby, které společně s ubytovaným využívají ubytovací zařízení.

19. Další práva a povinnosti stran upravuje provozní řád ubytovatele, pokud byl vydán.


VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Ubytovaný, který uzavřel smlouvu o ubytování mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od smlouvy o ubytování odstoupit.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

 • ode dne uzavření smlouvy o ubytování, nebyla-li služba ještě zaplacena.

3. Ubytovaný nemůže mimo jiné odstoupit od smlouvy o ubytování:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a ubytovatel před uzavřením smlouvy sdělil ubytovanému, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu.
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí ubytovaný odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy na e-mailovou adresu ubytovatele uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

5. Cena za již zaplacené ubytování není vratná.

6. Pro odstoupení od smlouvy o ubytování zašle ubytovaný na e-mailovou adresu ubytovatele uvedenou v těchto obchodních podmínkách vzorový formulář. Ubytovatel potvrdí ubytovanému bezodkladně přijetí formuláře.

7. Odstoupí-li ubytovaný souladu se zákonem a s těmito obchodními podmínkami od smlouvy, vrátí mu ubytovatel bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho přijal, a to stejným způsobem, jakým byly ubytovatelem přijaty. Ubytovatel vrátí ubytovanému přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím ubytovaný souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

8. Ubytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování z důvodu nedostupnosti ubytovacího zařízení, nedostupnosti volného termínu ubytovacího zařízení, v případě technických či jiných závad v ubytovacím zařízení. Ubytovatel bezodkladně od okamžiku zjištění závady či důvodu pro nedostupnost ubytovacího zařízení informuje ubytovaného prostřednictvím e-mailové adresy či jiných kontaktů uvedených v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy o ubytování všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, nedohodnou-li se ubytovaný a ubytovatel jinak.

9. V případě zpoždění ubytovaného není ubytovatel povinen prodlužovat dobu ubytování o dobu zpoždění ubytovaného či jinak kompenzovat poskytované služby. Ubytovaný může ubytovatele požádat o prodloužení doby ubytovaní. K případnému prodloužení doby ubytování v případě volných kapacitních možností ubytovaní může dojít až po předchozím schválení ubytovatelem a po úhradě ceny za ubytování dle platného ceníku.

10. V případě stornování ubytování ubytovatelem, je-li doba zpoždění ubytovaného delší než 30 minut anebo v případě zrušení objednávky ubytovaným méně než hodinu před sjednaným časem začátku ubytování, není ubytovatel povinen: (i) kompenzovat dobu ubytování, (ii) vracet peněžní prostředky v žádné jejich výši ani (iii) ubytování poskytnout. Ubytovaný je povinen se řídit instrukcemi vyslanými ubytovatelem, zejména je ubytovaný povinen řídit se dobou pro check-in a check-out a další. V případě zpoždění ze strany ubytovaného, je ubytovaný povinen sdělit takové zpoždění ubytovateli minimálně 60 minut před začátkem pobytu, v opačném případě není ubytovatel povinen na ubytovaného čekat či ubytování poskytnout.


VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

1. Ubytovatel odpovídá ubytovanému, že ubytovací zařízení při jeho předání nemá vady, že je řádně uklizeno a připraveno k pobytu. Ubytovatel zejména odpovídá ubytovanému, že v době, kdy ubytovaný ubytovací zařízení převzal:

 • má ubytovací zařízení vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které ubytovatel popsal nebo které ubytovaný očekával s ohledem na povahu ubytovacího zařízení a na základě reklamy jím prováděné,
 • že ubytovací zařízení se hodí k účelu, který pro jeho použití ubytovatel uvádí, nebo ke kterému se ubytovací zařízení tohoto druhu obvykle používá,

2. Ubytovaný je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne v ubytovacím zařízení, pouze před jeho předáním a před počátkem pobytu.

3. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u ubytovacího zařízení poskytovaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. Právo z vadného plnění ubytovanému nenáleží, pokud před předáním ubytovacího zařízení věděl, že ubytovací zařízení má vadu, anebo pokud vadu sám ubytovaný způsobil.

4. V případě výskytu vady může ubytovaný ubytovateli předložit reklamaci a požadovat:

 • výměnu ubytovacího zařízení za jiné z nabídky ubytovatele ve stejné cenové kategorii
 • výměnu termínu za jiný termín dle dostupnosti ubytovatele ve stejném ubytovacím zařízení či jiném z nabídky ubytovatele ve stejné cenové kategorii
 • přiměřenou slevu z ceny za ubytování,
 • odstoupit od smlouvy.

5. Ubytovaný má právo odstoupit od smlouvy:

 • pokud má ubytovací zařízení podstatnou vadu (například: absence úklidu apod.)
 • pokud nemůže ubytovací zařízení řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po nápravě/opravě,
 • při větším počtu vad v ubytovacím zařízení

6. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

7. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má ubytovaný nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z ceny za ubytování.

8. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má ubytovací zařízení větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má ubytovaný právo uplatnit požadavek na slevu z ceny za ubytování, výměnu termínu/ubytovacího zařízení ve stejné cenové kategorii nebo odstoupit od smlouvy.

9. Při uplatnění reklamace je ubytovaný povinen ubytovateli sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu ubytovatele je možná jen tehdy, žádal-li ubytovaný opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li ubytovaný si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.

10. Není-li oprava či odstranění vad možná, na základě odstoupení od smlouvy může ubytovaný požadovat vrácení ceny za ubytování v plné výši.

11. Právo z vadného plnění ubytovanému nenáleží, pokud ubytovaný před předáním ubytovacího zařízení věděl, že ubytovací zařízení má vadu, anebo pokud ubytovaný vadu sám způsobil.

12. Ubytovaný nemůže reklamovat zlevněné služby/ubytovací zařízení z důvodu, pro které jsou dané služby/ubytovací zařízení zlevněno.

13. Ubytovatel je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Ubytovatel je povinen ubytovanému vydat písemné potvrzení o tom, kdy ubytovaný právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace ubytovaný požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

14. Ubytovatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci do tří pracovních dnů od jejího přijetí. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu ubytovacího zařízení či služby potřebné k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se ubytovatel s ubytovaným nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a ubytovaný má právo od smlouvy o ubytování odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle ubytovaného (uplatnění práva z vadného plnění) ubytovateli.

15. Ubytovatel písemně informuje ubytovaného o výsledku reklamace.

16. V případě oprávněné reklamace má ubytovaný právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace.

17. Volbu způsobu reklamace má ubytovaný.

18. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí ust. §§ 1914 až 1925, §§ 2099 až 2117 a §§ 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.


VIII. DORUČOVÁNÍ

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Ubytovaný doručuje ubytovateli korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Ubytovatel doručuje ubytovanému korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.


IX. OSOBNÍ ÚDAJE

1. Všechny informace, které ubytovaný uvede, jsou důvěrné a bude se s nimi tak zacházet. Pokud k tomu nedá ubytovaný písemné svolení, nebude ubytovatel tyto údaje používat jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy, a to vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud jej ubytovaný neodmítne. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných či souvisejících služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailové zprávy nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 4 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů umístěných v internetovém obchodě.


X. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o ubytování je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi ubytovatelem a ubytovaným ze smlouvy o ubytování.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Ubytovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ujednání mezi ubytovatelem a ubytovaným se řídí právním řádem České republiky. Pokud založený vztah obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Ubytovatel není ve vztahu ke ubytovanému vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám ubytovatele, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží ubytovateli. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu ubytovatele.

4. Ubytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webu https://rysso.cz/ nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Ubytovaný nesmí při využívání webu https://rysso.cz/ používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící web https://rysso.cz/ a užívat web https://rysso.cz/ nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Ubytovaný tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Smlouva o ubytování včetně obchodních podmínek je archivována ubytovatelem v elektronické podobě

7. Znění obchodních podmínek může ubytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem: 26.7.2022